Smart Marketing

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Smart Marketing.

Abonnement: een Overeenkomst tot het (in veel gevallen periodiek) leveren van diensten door Smart Marketing.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, ambachts- of beroepsactiviteit, die de Overeenkomst aangaat met of een offerte aanvraagt bij Smart Marketing.

Diensten: door Smart Marketing voor de Afnemer op basis van een (duur)Overeenkomst periodiek te verrichten werkzaamheden in verband met (internet)marketing in de breedste zin van het woord.

Smart Marketing: een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smart Marketing, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86180843, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3447 GZ) Woerden aan de Trasmolenlaan 12. Onder deze handelsnaam levert Smart Marketing of met Smart Marketing gelieerde ondernemingen een Abonnement aan Afnemer.

Overeenkomst: elke Overeenkomst betreffende het voor de overeengekomen periode en tegen betaling van het overeengekomen (abonnements)tarief, ongeacht de frequentie van de werkzaamheden en de wijze van oplevering, verrichten van (internet)marketing werkzaamheden in de breedste zin van het woord door Smart Marketing aan afnemer, met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop. De Overeenkomst bestaat in ieder geval uit deze Algemene Voorwaarden. Bij strijdigheid met de Overeenkomst of specifieke productvoorwaarden, prevale- ren deze Algemene Voorwaarden.

Partijen: Smart Marketing handelend onder de naam Smart Marketing en de Afnemer.

Website: https://www.smartmarketing.nl

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, alle Overeenkomsten tussen Partijen en alle door Smart Marketing uitgebrachte offertes of aanbiedingen, met uitsluiting van door Afnemer gehanteerde (algemene) inkoop- of andere voorwaarden. Indien en voor het geval de voorwaarden van Afnemer toch van toepassing zijn, prevaleren deze Algemene Voorwaarden te allen tijde.
2.2 In het geval deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Smart Marketing en Afnemer, wordt de Afnemer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.3 Smart Marketing is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen worden schriftelijk kenbaar gemaakt aan Afnemer. De gewijzigde versie van de Algemene Voor- waarden maakt deel uit van elke na het moment van wijziging gesloten Overeenkomst.
2.4 Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan Afnemer beschikbaar gesteld ofwel door terhandstelling ofwel door beschikbaarstelling langs elektronische weg (via de Website).

 

Artikel 3. Het aanbod

3.1 Offertes en aanbiedingen van Smart Marketing zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aan- gegeven termijn. Is geen termijn aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht.
3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Afnemer mogelijk te maken. Kenne- lijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, binden Smart Marketing niet.
3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
3.4 Indien een offerte of aanbieding van Smart Marketing door de Afnemer wordt aanvaard, heeft Smart Marke- ting het recht binnen twee werkdagen na kennisneming hiervan, de offerte of aanbieding te herroepen.

 

Artikel 4. Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke, hieronder ook begrepen elektronische/e-mail, aanvaarding door Smart Marketing van een aanvraagformulier ingediend door Afnemer of door ondertekening van een Overeenkomst door beide Partijen. Smart Marketing kan hierbij worden vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger.
4.2 Smart Marketing kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Afnemer aan zijn betalings- verplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een Overeenkomst. Indien Smart Marketing op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd de aanvraag door Afnemer te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5. Prijs, tarieven, betalingsvoorwaarden en incassokosten

5.1 De door Smart Marketing gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
5.2 Betaling aan Smart Marketing vindt plaats op basis van een door of namens Smart Marketing toegezonden factuur. Betaling van een factuur dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Smart Marketing heeft het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid voor betaling van afnemer te verlangen.
5.3 Alle betalingen door Afnemer aan Smart Marketing worden in mindering gebracht op de oudste nog open- staande facturen (exclusief eventuele rente en kosten) van afnemer.
5.4 De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is Afnemer zonder aanmaning of ingebrekestelling automatisch in verzuim en gehouden tot een rentevergoeding van 1 % per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag, uitdrukkelijk naast de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 40,– exclusief btw, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met
de rente.
5.5 Als sprake is van wettelijke tariefverhogingen, waaronder die van de omzetbelasting, is Smart Marketing gerechtigd deze te allen tijde en onverwijld door te voeren.
5.6 Afnemer is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege beweerdelijke tekortkomin- gen door Smart Marketing.
5.7 Smart Marketing mag de prijzen van haar Diensten wijzigen. Tenzij anders overeengekomen, gaat een prijswijziging per direct in.
5.8 De Afnemer zal onjuistheden of omissies in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Smart Marketing melden.
5.9 Indien de Afnemer drie maanden onbetaald heeft, is Smart Marketing gerechtigd om alle openstaande en nog toekomstige maandtermijnen van de overeenkomst in één keer op te eisen.
5.10 Smart Marketing heeft het recht om de facturatie, automatische incasso en debiteurenbeheer uit te beste-den aan Payq Factoring. In dit geval worden de facturen op facturatiedatum verkocht aan Payq factoring.

 

Artikel 6. Duur, opzegging en verlenging

6.1 Tenzij anders overeengekomen, heeft de Overeenkomst een looptijd van 24 maanden. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode, zoals genoemd in de Overeenkomst. De overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.
6.2 Na afloop van de periode als bedoeld in artikel 6.1, wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. Afnemer kan de Overeenkomst tegen het einde van de overeengekomen periode schrif- telijk (per brief of e-mail) opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
6.3 De bewijslast en het daarmee samenhangende risico van de opzegging ligt uitsluitend bij Afnemer.

 

Artikel 7. Nakoming Overeenkomst

7.1 Smart Marketing spant zich er naar behoren voor in dat haar dienstverlening voldoet aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Gelet op de aard van de werkzaamheden en de creatieve vrijheid van Smart Marketing, is sprake van een inspan- ningsverplichting en geen resultaatsverplichting ten aanzien van verwachte resultaten.
7.2 Smart Marketing heeft voor het aangaan van dan wel ter uitvoering van de Overeenkomst het recht derden in te schakelen. Smart Marketing kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst met de afnemer voortvloeien overdragen aan een derde. Hiertoe is geen toestemming van de afnemer nodig.
7.3 Smart Marketing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht). Onder overmacht wordt mede verstaan het niet nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers van Smart Marketing.
7.4 Smart Marketing heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, haar verplichtingen uit
de Overeenkomst op te schorten. Indien een situatie van overmacht langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Het risico en de bewijslast van de juiste uitoefening van het ontbindingsrecht ligt bij de Partij die ontbindt. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.
7.5 Indien Smart Marketing op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of van die bevoegdheid in.

 

Artikel 8. Verplichtingen Afnemer

8.1 Afnemer spant zich er naar behoren voor in, tijdig en volledig, alle door Smart Marketing in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst opgevraagde informatie tijdig en volledig te verstrekken.

 

Artikel 9. Termijnen

9.1 Alle door Smart Marketing genoemde of overeengekomen termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Smart Marketing bekend waren. Smart Marketing spant zich ervoor in overeengekomen termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele over- schrijding van een genoemde of overeengekomen termijn brengt Smart Marketing niet in verzuim.
9.2 Smart Marketing is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is Smart Marketing gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn als Partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst zijn overeengekomen.
9.3 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Smart Marketing en de Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden.
9.4 In geval van overschrijding van een (opleverings)termijn, dient de Afnemer Smart Marketing schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij hij aan Smart Marketing een redelijke termijn geeft om alsnog te leveren. Deze termijn bedraagt ten minste dertig dagen.

 

Artikel 10. Verwerking persoonsgegevens

10.1 Smart Marketing verwerkt persoonsgegevens van de Afnemer indien en voor zover dat noodzakelijk is voor het aangaan van of de uitvoering van een Overeenkomst. Voor zover benodigd, geeft de Afnemer met het aangaan van een Overeenkomst met Smart Marketing of door het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden ondubbelzinnig toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens.
10.2 De Afnemer heeft te allen tijde het recht op inzage, wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens overeenkomstige de geldende wettelijke regelingen. Hiervoor kan Afnemer contact opnemen met Smart Marketing via het e-mailadres: info@smartmarketing.nl.

 

Artikel 11 Klachten

11.1 Aanmerkingen of klachten over de Overeenkomst en/of de dienstverlening door Smart Marketing dienen binnen zeven dagen na het ontstaan en kenbaar zijn van de klacht aan Smart Marketing kenbaar te worden gemaakt via het e-mailadres info@smartmarketing.nl. In gebreke van een dergelijke mededeling binnen de daarvoor gestelde termijn, vervalt elke aanspraak jegens Smart Marketing.
11.2 Een ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Smart Marketing hier adequaat op kan reageren.
11.3 Een klacht zal door Smart Marketing binnen een redelijke termijn worden beantwoord, getracht wordt binnen een termijn van twee weken.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 De totale aansprakelijkheid van Smart Marketing wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal de verzekerde som althans het bedrag dat aan Smart Marketing door Afnemer is betaald of betaald had moeten zijn voor de betreffende Dienstverlening onder de Overeenkomst.
12.2 In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van Smart Marketing onder de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, meer dan € 1.000,–.
12.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– redelijke kosten die Afnemer heeft gemaakt om de prestatie van Smart Marketing aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
– redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid rust, mochten worden verwacht;
– redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
12.4 Iedere aansprakelijkheid van Smart Marketing voor andere schade dan directe schade, zoals voor gevolgschade, afgeleide schade, en immateriële schade is geheel uitgesloten.
12.5 Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Smart Marketing voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Smart Marketing zelf of door haar ingeschakelde derden. 12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan Smart Marketing een redelijke termijn tot herstel wordt geboden. Het risico en de bewijslast voor de melding ligt bij de afnemer.
12.7 Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval niet binnen één maand na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door Afnemer ondubbelzinnig en schriftelijk aanspraak op schadevergoeding is gemaakt. Het risico en de bewijslast voor de aanspraak op schadevergoe- ding ligt bij Afnemer te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.

 

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

13.1 Smart Marketing is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien:
– Afnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt; na het sluiten van de overeen- komst Smart Marketing ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
– in geval er goede grond bestaat te vrezen dat Afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
Voorts is Smart Marketing bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voor- doen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van rede- lijkheid en billijkheid niet langer van haar kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Smart Marketing op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Smart Marketing de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
13.2 Op het tijdstip, waarop Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling of faillissement aanvraagt, of een verzoek van de wederpartij, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of de wederpartij door beslag- legging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien de wederpartij kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft Smart Marketing het recht de Overeenkomst met Afnemer zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
13.3 Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Afnemer is alsdan aansprakelijk voor door Smart Marketing geleden schade.
13.4 Bedragen die Smart Marketing voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Smart Marketing al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
13.5 Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 14. Intellectuele en industriële eigendom

14.1 Afnemer verkrijgt geen rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot websites en / of webshops of ingerichte softwareplatforms, tenzij anders overeengekomen.
14.2 Smart Marketing garandeert niet dat de aan Afnemer geleverde Diensten (bijvoorbeeld het plaatsen van stockfoto’s op een website) geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen tussen Partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland.